กลอนของคุณ

กลอนบทที่ 801

จักมีคำกล่าวใดให้คลุมครอบ

ทุกสิ่งชอบที่พระองค์ได้ทรงสร้าง

เศรษฐกิจเลี้ยงชีวีทรงชี้ทาง

พอเพียงอย่างพอดีมีเพียงพอ

( สุกิต สุขุมาลพันธ์ )


กลอนบทที่ 802

ให้สำคัญว่ากินอยู่อย่างพอเพียง

คือพอเลี้ยงตัวได้ไม่ต้องขอ

พึ่งพาใครให้มาเลี้ยงอย่างเพียงพอ

ทุนเกิดก่อเข้มแข็งด้วยแรงตน

( สุวรรณา สุขุมาลพันธ์ )


กลอนบทที่ 803

ภูมิพลทรงนามในโลกหล้า

รักประชาทุกถ้วนทุกแห่งหน

ทรงเป็นตัวอย่างความอดทน

ดวงกมลนบองค์ทรงพระเจริญ

( พิมพ์ใจ บุญสุข )


กลอนบทที่ 804

ธ ผู้ทรงเป็นนักคิดอิสระ

ธ สละพัฒนาน่าสรรเสริญ

ธ ผู้ทรงนำไทยให้เจริญ

ธ ดำเนิน แห่งหนใดไทยร่มเย็น

( นิรมล ระจิตดำรง )


กลอนบทที่ 805

ธ ทรงเป็น ในหลวงของปวงราษฎร์

ทรงสร้างชาตินำประชาฝ่าทุกข์เข็ญ

สร้างแต่สุขให้ลูกไทยไร้ลำเค็ญ

พระทรงเป็นหลักชัยในใจชน

( สรรธน จิตติกานต์ )


กลอนบทที่ 806

ทรงเป็นหนึ่งในดวงใจของประชา

ทรงนำพาความพอเพียงมิขัดสน

กำจัดทุกข์เหล่าชาวราษฎร์ให้หลุดพ้น

ยืนหยัดตนให้อยู่อย่างเพียงพอ

( พิสิษฐ์ เติมวรสิน )


กลอนบทที่ 807

พระเสโทหลั่งไหลไม่ไหวหวั่น

ขอเพียงราษฎร์สุขสันต์ชื่นใจพ่อ

ก้มกราบเบื้องพระบาทน้ำตาคลอ

ด้วยสำนึกต่อพระมหากรุณา

( นวลฉวี บุญศิริยะ )


กลอนบทที่ 808

พ่อยิ่งใหญ่ในใจไทยทั้งชาติ

พ่อย่างบาทเยี่ยมไปทุกทิศา

พ่อเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกทุกทิวา

พ่อส่องหล้าให้พวกเราเหล่าชาวไทย

( ศิริวรรณ ศรีศุภอรรถ )


กลอนบทที่ 809

เราชาวไทยจะขอทำความดี

ตราบชีวีของเราจะหาไม่

เราทุกคนขอรวมทุกดวงใจ

ถวายไท้ในหลวงของปวงเรา

( ด.ช.ศิกวัส เครือผือ )


กลอนบทที่ 810

เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงราษฎร์

ภูมิบดินทร์ภูวนาท พระบาทเกล้า

ภัยทุกข์เข็ญ ทรงปัดเป่าคลายบรรเทา

ปวงข้าพระพุทธเจ้าถวายพระพร

( ศรัณย์ พะเนตรรัมย์ )


กลอนบทที่ 811

ธ ทรงเป็น มิ่งขวัญ ผองชาวไทย

อยู่หนใด ทรงเอื้อราษฎร์ ดำรัสสอน

ทรงงานหนัก แต่ฤทัยทรง เอื้ออาทร

ถวายพระพร แด่องค์ กษัตรา

( ทัศนีย์ สุรเกียรติ )


กลอนบทที่ 812

เสด็จไปทุกที่มิว่างเว้น

ธ สร้างความร่มเย็นเป็นหนักหนา

พสกนิกรต่างแซ่ซ้องก้องพารา

ขอบุญญาเสริมส่งองค์ภูมินทร์

( มยุรา จันทรมาศ )


กลอนบทที่ 813

สองพระหัตถ์ ธ โอบเอื้อเกื้อหนุนราษฎร์

สองพระบาท ธ ก้าวไปทุกที่ถิ่น

หนึ่งหฤทัย ธ มุ่งงานของแผ่นดิน

ธ คือปิ่นนคราประชาไทย

( อุษา แก้วศิลป์ )


กลอนบทที่ 814

เกษตรกรเจอปัญหาการปลูกพืช

ฟ้ามัวมืดกลับแปรเปลี่ยนเป็นสดใส

ทรงเยี่ยมเยียนทรงช่วยเหลือทรงห่วงใย

แด่พระองค์ด้วยด้วงใจถวายพระพร

( สุวิทย์ ทองไชยปกรณ์ )


กลอนบทที่ 815

เพ็ญพระเกียรติเกรียงไกรไปทั่วหล้า

เพ็ญปุญญาแห่งองค์พระทรงศร

เพ็ญพร้อมสุขสราญมั่นนิรันดร

เพ็ญสถาวรพระชนม์ยงทรงพระเจริญ

( ประพีร์ บุญชูตระกูล )


กลอนบทที่ 816

ทรงเป็นหนึ่งในดวงใจของประชา

ทรงนำมาความพอเพียงชวนสรรเสริญ

ทรงฟื้นฟูประเทศชาติราชดำเนิน

ทั่วโลกหล้าหาใดเกินองค์ภูมินทร์

( พิสิษฐ์ เติมวรสิน )


กลอนบทที่ 817

ขอ ธ ทรงสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญ

ทุกวารวันนานเนาอยู่ไม่รู้สิ้น

ขอ ธ ทรงประทับอยู่คู่แผ่นดิน

พระสยามินทร์สถิตในหัวใจชน

( อภิชญา วรพันธ์ )


กลอนบทที่ 818

ธ เป็นศูนย์รวมใจไทยทุกที่

พระบารมีแผ่ไปในทุกหน

ขอทวยเทพทุกสถานบันดาลดล

เฉลิมชนม์ขอทรงพระเกษมสำราญ

( ยงยุทธ พลอยทับทิม )


กลอนบทที่ 819

ขอคุณพระคุ้มครององค์พ่อหลวง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดลสุขท่าน

ขอพระองค์เจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ลูกสาบานด้วยจงรักและภักดี

( จุไรรัตน์ ยุทธสุภากร )


กลอนบทที่ 820

ร้อยกรองด้วย จงรัก และภักดี

ร้อยกวี ถวายองค์ พระทรงศรี

ร้อยอักษร เทิดไท้ พระบารมี

ร้อยวลี ถวายไท้ ใต้ฝ่าละอองฯ

( ตระกูล ไตรพงษ์ )


กลอนบทที่ 821

ขอบุญบารมีพระตรัยรัตน์

ช่วยขจัดความทุกข์ ธ สุขผอง

ขอองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง

ช่วยปกป้อง ธ ให้พ้นจากโรคภัย

( ด.ช.วัศพล ชวนใช้ )


กลอนบทที่ 822

ประเทศไทยอยู่ได้เพราะความดี

เพราะเรามีพ่อหลวงคอยห่วงใย

หลายปัญหาพระองค์ทรงแก้ไข

ขอเทิดไท้องค์ราชันภูมิพล

( ด.ช.ดนุวัส ฉัตรแก้วมณี )


กลอนบทที่ 823

พระทรงเป็นดั่งอุทัยที่สาดส่อง

คอยปกป้องเหล่าประชาทุกแห่งหน

ให้ความรักความอบอุ่นแก่ปวงชน

เราทุกคนร่วมใจถวายพระพร

( พิสิษฐ์ เติมวรสิน )


กลอนบทที่ 824

พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์

พระราชดำรัสตราตรึงซึ้งคำสอน

พระเป็นพ่อผู้ป้องปกพสกนิกร

ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

( ชำนาญ โพธิ์สุวรรณ )


กลอนบทที่ 825

ลูกดีใจได้เกิดในแผ่นดินพ่อ

หลักเพียงพอนำมาใช้ไม่ขัดเขิน

รู้เหตุผลประมาณตนในการดำเนิน

ชีวิตเจริญก็เพราะพ่อช่วยชี้นำ

( อรวรรณ ลลิตนารา )


กลอนบทที่ 826

จักถวายความดีนี้เพื่อพ่อ

พระผู้ก่อเกียรติไกรในสยาม

พระผู้เป็นมิ่งฟ้าราชานาม

ทั่วเขตคามสรรเสริญองค์ภูมิพล

( ปรารถนา รัตนถิรวรรณ )


กลอนบทที่ 827

ยากจะเอ่ยจำนรรจ์จำกัดความ

ให้หมายตามสิ่งพ่อทำในทุกหน

ยากจะเรียงร้อยอักษรในสกล

ให้ทุกคนเห็นทุกสิ่งในเมตตา

( ดลฤดี พิศิษฐการ )


กลอนบทที่ 828

ห้าธันวาชาวไทยรวมใจพ้อง

ให้กึกก้องปฐพีไปทั่วหล้า

เราชาวไทยตั้งใจมั่นให้สัญญา

จะถวายชีวาเพื่อแผ่นดิน

( ด.ช.ศิกวัส เครือผือ )


กลอนบทที่ 829

ดินแผ่นไหนไม่เท่าดินผืนพ่อ

ผืนเพียงพอพ่อให้ไทยเป็นสิน

เป็นสุขเสริมสู่ไทยทั้งแผ่นดิน

เป็นสุขสินสู่พ่อที่พอเพียง

( ปณธาดา ราชกิจ )


กลอนบทที่ 830

เศรษฐกิจประมาณตนคนไทยรับ

น้อมนำปรับชีวิตให้ไม่เกิดเสี่ยง

แนวทางพ่อก่อไทยใหม่ให้ไกรเกรียง

ล้านสำเนียงขานรับปรับสมดุล

( มรกต เหรียญทอง )


กลอนบทที่ 831

อีกทั้งหลากโครงการพระราชดำริ

พระสติปัญญาที่เกื้อหนุน

น้ำพระทัยในพระองค์ช่วยเจือจุน

พระบุญคุณสถิตใจไทยทั้งปวง

( ศิรินภา สว่างแสน )


กลอนบทที่ 832

เรียงร้อยรัก เรียนร้อยกรอง ล้อมดวงใจ

ได้เป็นไท ที่บอกรัก องค์พ่อหลวง

พระทรงเป็น ที่พึ่งรวม ใจทุกดวง

ทั่วทุกปวง ทั้งถิ่นไทย รักบูชา

( ปรีดา อัครสิริวงศ์ )


กลอนบทที่ 833

หกสิบปี ที่สุดแสน จะอบอุ่น

ธ ทรงคุณ ทรงความดร แสวงหา

มอบความสุข ช่วยคลายทุกข์ ให้ประชา

ทั้งพารา แซ่ซ้อง สรรเสริญพระคุณ

( ธีรนันท์, เสาวลักษณ์, กัญญณัฐ, ธีรภัทร ชัยอินชะ )


กลอนบทที่ 834

ไทยทั้งหลายควรรักสมัครสมาน

ร่วมประสานประโยชน์ชาติก่อเกื้อหนุน

ซื้อสัตย์กตัญญูทดแทนคุณ

ตอบแทนบุญคุณพ่อหลวงของปวงไทย

( อรวรรณ ลลิตนารา )


กลอนบทที่ 835

ก้มลงมองรอยเท้าที่พ่อเดิน

ระยะทางไกลเกินกว่าฝันใฝ่

ลูกมองตามแผ่นหลังพ่อที่ห่างไกล

ร้อมตั้งใจดำเนินตามด้วยความดี

( ดุสิตา อิ่มอารมณ์ )


กลอนบทที่ 836

บารมีองค์พ่อหลวงห่วงเกื้อหนุน

พระมหากรุณาธิคุณอุ่นเหลือที่

รับคำสอนเป็นแรงธรรมนำชีวี

ด้วยจงรักด้วยภักดีใจทุกดวง

( สำลี อุพล )


กลอนบทที่ 837

หยาดน้ำฟ้า หลั่งไหลริน ชโลมจิต

ชื่นชีวิต ราวหยาดทิพย์ แห่งแดนสรวง

พระบารมี คุ้มเกล้า ไทยทั้งปวง

เทิดพ่อหลวง พระผู้สร้าง ชาติรังรอง

( ภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ )


กลอนบทที่ 838

ธ เป็นดั่งฝนจากฟ้านภากาศ

น้ำพระทัยรินหยาดทั่วถิ่นผอง

ชาติไทยได้ร่มเย็นเป็นเมืองทอง

ด้วยหัตถ์ของพ่อโอบอุ้มคุ้มกมล

( ศิวมนต์ หอรุ่งเรือง )


กลอนบทที่ 839

ฝายกั้นน้ำ หญ้าแฝก และฝนเทียม

ได้ทรงคิด เมื่อทรงเยี่ยม ในทุกหน

สิ่งดีดีที่ช่วยประชาชน

ล้วนก่อผล อันสูงส่ง โลกชื่นชม

( ด.ญ.ปิยธิดา สอนปาน )


กลอนบทที่ 840

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ตลาดกาลพระมิ่งขวัญสบสุขสม

ขอน้อมจิตน้อมเกล้าถวายบังคม

มือประนมกราบพระองค์ร่มโพธิ์ทอง

( ราชฑูตขาว อู่หลง )


กลอนบทที่ 841

เราทุกคนขอตั้งจิตอธิษฐาน

ดลบันดาลด้วยใจไทยทั้งผอง

นับจากนี้ตลอดไปในขวานทอง

จักปรองดองรักใคร่สามัคคี

( สุนิสา สีหะวงษ์ )


กลอนบทที่ 842

มอบแด่พระมิ่งขวัญชนทั้งชาติ

ตามรอยพระยุคลบาทอย่างเต็มที่

พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีงามเปี่ยมความดี

เสริมวิถีที่ทรงนำเอื้ออำนวย

( สุพรรณี พรมปั่น )


กลอนบทที่ 843

ผู้คนทึ่งในวิถีที่ทรงคิด

ทรงประสิทธิ์ประสาทไว้ให้โลกสวย

เป็นปรัชญาค่าล้ำอันร่ำรวย

ชี้ทางช่วยชี้เด่นชัดจรัสแจรง

( สุกิต สุขุมาลพันธ์ )


กลอนบทที่ 844

ธ ทรงเป็นหลักชัยไทยทั้งชาติ

ธ ทรงเป็นจอมปราชญ์หลากแขนง

ธ ทรงเป็นสมมติเทพผู้จำแลง

ธ คือแสงธรรมมั่นเนิ่นนานนัก

( พิริยะ จันทรมณี )


กลอนบทที่ 845

ธ ทรงครองทศพิธราชธรรม

ทรงน้อมนำพสกไทยให้รู้จัก

ความพอเพียงสามัคคีพึงรู้รัก

ราษฎร์ล้วนพร้อมน้อมใจภักดิ์ทั่วนครา

( อกนิษฐ์ พรหมาสา )


กลอนบทที่ 846

พระราชดำรัสให้อยู่อย่างพอเพียง

ด้วยใจกายใช่เพียงรอวาสนา

ทรงเป็นขวัญกำลังใจให้ประชา

พระดำรัสทรงคุณค่ายังย้ำเตือน

( สุดารัตน์ ทองคำ )


กลอนบทที่ 847

ภาคภูมิใจที่ได้เกิดแผ่นดินนี้

สุดแล้วที่จะหาใดที่ไหนเหมือน

จะจงรักภักดีมิมีเลือน

จะคอยเตือนลูกหลานไทยให้รู้คิด

( ชัชชัย ถาวรวงศ์ )


กลอนบทที่ 848

ธ ทรงเป็นหลักใจไทยทั้งชาติ

เพื่ออาณาประชาราษฎร์ประสาทสิทธิ์

พสกนิกรอุ่นใจอุ่นชีวิต

ทรงอุทิศทั้งพระองค์ธำรงธรรม์

( กิ่งกมล พรหมาสา )


กลอนบทที่ 849

แม้ฟ้ากว้างทางไกลได้สุขทั่ว

ที่มืดมัวสว่างได้ดังใจฝัน

ธ บรรเทาความทุกข์ร้อนสารพัน

สำนึกอเนกอนันต์พระกรุณา

( ราชฑูตขาว อู่หลง )


กลอนบทที่ 850

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตระหนักทั่วว่าทรงงานหนักนักหนา

ท่านทรงช่วยคลายทุกข์ทุกเวลา

ทุกปัญหาแก้ได้ให้บางเบา

( ด.ญ.ศรุตา นิลโกสิตย์ )


กลอนบทที่ 851

สองพระบาทย่างไปทุกแห่งหน

บางตำบลพ่อเสด็จขึ้นยอดเขา

เพียงเพราะพ่ออยากให้ทุกข์บรรเทา

เพื่อช่วยเหล่าทวยราษฎร์ในทุกยาม

( อรวรรณ ลลิตนารา )


กลอนบทที่ 852

บารมีเจ้าอยู่หัวผู้ล้นฟ้า

เป็นบุญญาแห่งเมืองประเทศสยาม

แปดสิบสองพระชันษาก้องพระนาม

ฟ้าสีครามสมคุณค่าฟ้าสีทอง

( ด.ช.ดนุวัส ฉัตรแก้วมณี )


กลอนบทที่ 853

ปีห้าสองห้าธันวามาบรรจบ

ขอทรงพบแต่ความสุขมิเศร้าหมอง

ทรงยิ่งใหญ่นำทางไทยตามครรลอง

ไทยแซ่ซ้องน้อมศรัทธาสาธุการ

( ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ )


กลอนบทที่ 854

ขอเทพพรหมบารมีอริยสงฆ์

เสริมบุญญาแห่งพระองค์แผ่ไพศาล

เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปแสนนาน

เกษมสำราญตราบนี้ถึงนิรันดร์

( ราเชฬ เรืองศิริ )


กลอนบทที่ 855

ประสานใจประสงค์เลิศประเสริฐศรี

ทำความดีถวายองค์พระมิ่งขวัญ

พสกน้อมเคารพอภิวันท์

รวมใจกันเพื่อพ่อหลวงของปวงเรา

( สุริยะ สิทธิชัย )


กลอนบทที่ 856

ประเทศไทยโชคดีมีพ่อหลวง

อยู่กลางใจไทยทุกดวงทุกชนเผ่า

เสมือนดั่งโพธิ์ไทยให้ร่มเงา

ทุกค่ำเช้าอยู่เสมอตลอดมา

( ด.ญ.ปัณฑารีย์ ฟูตระกูล )


กลอนบทที่ 857

ในหลวงภูมิพลอดุลยเดช

ครามีเหตุทรงแก้ไขหลายปัญหา

แทบไม่เคยหยุดงานอันนานา

ทุกเวลาทรงปรานีมิเว้นวาง

( ด.ช.ไชยรัฐ วุฑฒิกรรมรักษา )


กลอนบทที่ 858

เราภูมิใจได้เกิดในแผ่นดินพ่อ

จะสานต่อความดีที่พ่อสร้าง

ทำประโยชน์ให้ชาติไทยในทุกทาง

สู่ก้าวย่างแห่งความหวังอันรังรอง

( เกษิณี หอรุ่งเรือง )


กลอนบทที่ 859

พระกษัตริย์ นักปราชญ์ นักพัฒนา

ให้ใต้ฟ้า บารมี ไทยทั้งผอง

ช่างโชคดี มีความสุข ธ คุ้มครอง

เปนร่มโพธิ์ ร่มทอง ของปวงชน

( กัญญณัฐ ชัยอินชะ )


กลอนบทที่ 860

กษัตราที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้

ประเทศไทยโชคดีมีกุศล

มีพ่อหลวงที่ยิ่งใหญ่ในสกล

เหนือปวงชนเหนือราชากว่าผู้ใด

( ญาณิน ไตรพงษ์ )


กลอนบทที่ 861

คุณความดีที่พระองค์ทรงงานหนัก

ผลประจักษ์ลือกระฉ่อนสุนทรไข

บันทึกถ้อยรักพ่อหลวงทุกดวงใจ

อยู่คู่ไทยทรงพระเจริญเกินร้อยปี

( ธนา นนทพุทธ )


กลอนบทที่ 862

หนูขอให้ในหลวงมีแต่ความสุข

ทรงพ้นทุกข์พ้นภัยในปีใหม่นี้

ขอให้ท่านเกษมและเปรมปรีดิ์

อย่เป็นศรีคนไทยไปตลอดกาล

( ด.ญ.ปิยะธิดา เลิศรพ )


กลอนบทที่ 863

ขอเทิดไท้องค์ในหลวงห่วงไพร่ฟ้า

เป็นราชาสร้างสุขทุกถิ่นฐาน

ธ เปรียบเหมือนเทวดาดลบันดาล

ชื่นวิญญาณไทยเปี่ยมสุขทุกครอบครัว

( ด.ญ.พันธิตรา ภูวนาถศรัณญา )


กลอนบทที่ 864

วันนี้เราอยู่ได้ด้วยบารมี

เพราะความดีขององค์พระเจ้าอยู่หัว

ความมืดหายไปไม่หมองมัว

สุขถ้วนทั่วตรึงตราซึ้งพระคุณ

( ด.ช.ดนุวัส ฉัตรแก้วมณี )


กลอนบทที่ 865

ทรงคิดค้นคิดสร้างคิดประดิษฐ์

ทุกชีวิตทรงเอื้อเฟื้อและเกื้อหนุน

ทั้งไกลใกล้ล้วนได้ผลกุศลบุญ

ทรงค้ำจุนหวังเพื่อชาติประกาศชัย

( ปัญญา สังขประมุท )


กลอนบทที่ 866

ยามเห็นลูกแตกแยกแตกพองพ้อง

ย่อมขัดข้องหฤทัยจะหาไหน

ขอลูกรัก สมัครสมาน ร่วมต้นภัย

ร่วมกอรปกรรมดีไซร้ ในทุกวัน

( ภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ )


กลอนบทที่ 867

ขอตั้งจิตชาวไทยในทั่วหล้า

เป็นมาลาถวายองค์พระมิ่งขวัญ

ภูมิพลล้นเกล้าเจ้าชีวัน

สถิตมั่นครองใจไทยในทุกยุค

( ปัทมา หอรุ่งเรือง )


กลอนบทที่ 868

ด้วยพระบารมีของพระบาท

ปกครองราษฎร์ให้ปรีดิ์เปรมเกษมสุข

ให้ปวงชนชาวไทยได้พ้นทุกข์

พ้นเข็ญขุกพ้นขุ่นข้องพ้นหมองมัว

( ศิริภร ธรรมวิจิตเดช )


กลอนบทที่ 869

สดุดี แด่พระองค์ ผู้นำชาติ

ขอนำศาสตร์ ความพอเพียง ขึ้นทูลหัว

ขอทำตาม พระดำริ ทั้งใจตัว

ไม่เกลือกกลั้วเหล่าอบายมุ่งใฝ่ธรรม

( ปวินท์ ชินพฤทธิวงศ์ )


กลอนบทที่ 870

ธ ทรงเป็นดั่งฝนบนฟากฟ้า

ชุบชีวาประชาสุขทุกเช้าค่ำ

เศรษฐกิจพอเพียงเรียงร้อยนำ

เดินตามคำพร้อมมุ่งม่นในครรลอง

( อัจฉราภรณ์ ศิลวัตบำเพ็ญ )


กลอนบทที่ 871

พระองค์เป็นดวงใจไทยทั้งชาติ

ฝ่าพระบาทปกเกล้าเราทั้งผอง

ขอชาวไทยทุกดวงใจได้ปรองดอง

ร่วมฉลองเฉลิมองค์พระทรงชัย

( กิตติมา อนันตศิริจินดา )


กลอนบทที่ 872

ห้าธันวาปีนี้แสนสูงส่ง

วันแห่งองค์ราชันผู้ยิ่งใหญ่

โรคภัยของพระองค์จงหายไป

และขอให้เกษมสุขทุกเวลา

( ด.ช.ปัณณวัฒน์ ณ อุบล )


กลอนบทที่ 873

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมามากนัก

เพื่อชาวไทยที่ทรงรักเป็นหนักหนา

ทรงมีบุญแก่เราดั่งเทวดา

แม้เหนื่อยล้าก็ไปถึงซึ่งรอคอย

( กมลวิทย์ เยี่ยมสมบัติ )


กลอนบทที่ 874

กรณียกิจมิว่างเว้น

แม้ทุกข์ยากลำเค็ญมิท้อถอย

เพื่อลูกที่ลำบากตั้งตาคอย

พลิกแผ่นดินใหญ่น้อยให้เป็นทอง

( ชวาล เผือกเงิน )


กลอนบทที่ 875

กี่ครั้งที่หวั่นไหนหัวใจผวา

กี่ครั้งที่น้ำตาอาบหน้าหมอง

กี่ครั้งที่พ่อรับประคับประคอง

ลูกทั้งผองซึ้งพระคุณพ่อจุนเจือ

( วาสนา ทองทับ )


กลอนบทที่ 876

ภูมิพลนามนี้ที่สูงศักดิ์

ร้อยความรักร้อยหัวใจไทยมากเหลือ

น้ำพระทัยพระองค์ท่านนั้นเหลือเฟือ

ทรงเอื้อเฟื้อพระกรุณาสารพัน

( สกรรจ์ ศิริวงษ์ )


กลอนบทที่ 877

แปดสิบสอง พรรษา หาเหนื่อยไม่

ทั้งป่าเขาลำเนาไพรไม่ทรงหวั่น

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงแบ่งปัน

ชั่วนิรันดร์ใจไทยไม่ลืมลา

( ธนทร เรืองศิริ )


กลอนบทที่ 878

ด้วยรำลึกสำนึกในพระคุณ

ทรงการุณย์ห่วงใยไขปัญหา

ด้วยความรักและห่วงปวงประชา

กิจถ้วนหน้าสารพัดทรงจัดแจง

( ราชฑูตขาว อู่หลง )


กลอนบทที่ 879

พระอาทิตย์แสงสว่างโลกไสว

พระหฤทัยจรัสค่ายิ่งกว่าแสง

ทรงเปี่ยมล้น พระเมตตา มิคลางแคลง

ถ้อยแถลงชีพพอเพียงชาติเพียงพอ

( ศุลีพร ทิมกาญจนะ )


กลอนบทที่ 880

บารมีพระมากล้นพ้นรำพัน

ราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขสันต์ก็เพราะพ่อ

ร่วมทำดีถวายชัยไม่รั้งรอ

บุญเกิดก่อนแด่พ่อหลวงของปวงเรา

( ตริยาภรณ์ บุญศิริยะ )


กลอนบทที่ 881

ทรงเป็นผู้ให้แสงธรรมนำทุกสิ่ง

ทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญไทยในทุกเหล่า

ปวงพสกทุกข์ร้อนผ่อนบรรเทา

ทุกค่ำเช้ายังเทิดทูนพระบุญญา

( นรินทร์ มิถุนดี )


กลอนบทที่ 882

ในหลวงทำงานหนักนานนักแล้ว

น้ำพระทัยดั่งแก้วอันล้ำค่า

สายพระเนตรห่วงใยเราตลอดมา

ทรงเป็นอมราชาผู้เกรียงไกร

( ด.ช.สิรวิชญ์ อำนาจบุดดี )


กลอนบทที่ 883

แผ่นดินแล้งแตกระแหงหลายแห่งหน

ทรงสร้างฝนชุบชีวิตลิขิตได้

เป็นฝนหลวงจากในหลวงของปวงไทย

อันซึมซาบอาบหัวใจไปนิรันดร์

( วาสนา ทองทับ )


กลอนบทที่ 884

น้ำจะท่วมดินถล่มลมพิฆาต

ประชาราษฎร์ประสบเหตุในเขตขัณฑ์

สนพระทัยติดตามไม่ข้ามวัน

ทรงจัดสรรช่วยเหลือเอื้ออาทร

( ธนา นนทพุทธ )


กลอนบทที่ 885

ให้พระองค์ทรงอยู่คู่ไทยชาติ

ทรงครองราชย์ได้บรรลุอนุสรณ์

เกิดร้อยปีศรีศักดิ์เกียรติขจร

ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

( ธนา นนทพุทธ )


กลอนบทที่ 886

ขอเชิญชวนปวงประชาทุกหมู่เหล่า

ทุกค่ำเช้าถวายพระพรแลสรรเสริญ

ทรงประพันธ์ดนตรีแจ๊ซฟังพาเพลิน

ขอร่วมเดินตามทางบาทพระองค์

( ฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น )


กลอนบทที่ 887

ขอประชาชาวไทยน้อมใจภักดิ์

รวมใจรักสามัคคีดังพระประสงค์

เพื่อลดทุกข์ดับร้อนผ่อนเย็นลง

ช่วยจรรโลงความเป็นไทยให้ยืนนาน

( ดลฤดี รุ่งโรจน์รุจิรา )


กลอนบทที่ 888

รอเท่าไรรอได้ให้เห็นพ่อ

ลูกต่างขอ ธ ปรีดิ์เปรมเกษมสันต์

ธ ผ่านมาให้ชื่นชมก้มกราบพลัน

น้ำตานั้นรื้นปริ่มเพราะอิ่มใจ

( กณิษฐา ประสิทธิชัย )


กลอนบทที่ 889

บนถนน แห่งราชา ดำเนินนี้

น้อมเกล้ามี เล่มเทียน จิตส่องฉาย

พร้อมมวลชน ผู้จงรัก ร่วมมากมาย

ราวแสงสาย ทางช้างเผือก เพื่อราชัน

( ศุภสิริ ศุภคุณ )


กลอนบทที่ 890

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอประชาทั่วไทยรวมจิตมั่น

ร่วมจงรักสามัคคีสมานฉันท์

เป็นของขวัญให้พ่อท่านสบายใจ

( ชัญช์ฉัจ ธิรัชต์สุขสิริ )


กลอนบทที่ 891

ขออาราธนาพระไตรรัตน์

แผ่สวัสดิมงคลบันดลให้

สรรพสุขสมพระราชหฤทัย

นิรัติศัยสฤษฎ์พร้อมศุภชนม์

( วิชะนี คุปตะวาทิน )


กลอนบทที่ 892

วาระเฉลิมพระชนมพรรษา

ชาวโยธาธิการและผังเมืองทุกแห่งหน

น้อมถวายพระพรชัยมงคล

บันดาลดลขอทรงพระเกษมสำราญ

( ประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง )


กลอนบทที่ 893

ขอพรพระพรเทพวิเศษซ้อง

ดลโซ่ทองคล้องใจไทยสมานฉันท์

เป็นของขวัญถวายแด่องค์ราชัน

ให้สุขสันต์เห็นลูกไทยใจสามัคคี

( ด.ญ.นภพรรษ หอรุ่งเรือง )


กลอนบทที่ 894

องค์พ่อหลวงทรงห่วงใยประชาราษฎร์

เสด็จพระราชดำเนินทุกถิ่นที่

แม้นลำบากเหนื่อยยากไม่รอรี

พ่อท่านนี้เพียงหวังให้ไทยร่มเย็น

( นิตยา นิตย์ใหม่ )


กลอนบทที่ 895

ในวัยเยาว์มองพ่อในจอแก้ว

มองท่านแล้วเป็นสุขทุกคราเห็น

พระองค์เป็นเช่นฝนที่ฉ่ำเย็น

ธ ทรงเป็นองค์ราชันขวัญหทัย

( เจ้าหน้าที่แผนก Call Center โรงพยาบาลเจ้าพระยา )


กลอนบทที่ 896

เพราะพ่อคือเพ็ญโสมส่องครรลองชีพ

คือประทีปประเทืองชนพ้นทุกข์ได้

คือวิเศษแห่งโอสถหยดรักษ์ใจ

คือฉัตรแก้วป้องภัยให้ประชา

( ประพีร์ บุญชูตระกูล )


กลอนบทที่ 897

พระทรงเป็นสายธารแห่งชีวิต

ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทั่วหล้า

ทรงเพาะบ่มให้พอเพียงและพึ่งพา

ชาวประชาเป็นสุขเพราะพระบารมี

( วิมลรัตน์ ไทยประสงค์ )


กลอนบทที่ 898

๕ ธันวาเฉลิมพระชนมพรรษา

ชาวไทยข้าพระบาทล้วนสุขศรี

อยู่ร่มเย็นใต้ร่มฉัตรพระบารมี

สุขทวีขอจงทรงพระเจริญ

( ด.ช.อภิวัฒน์ ธีระปถัมภ์ )


กลอนบทที่ 899

ขอทวยเทพอำนวยช่วยเป็นพลัง

ให้สมดังคำกล่าวขวัญราษฎร์สรรเสริญ

ป้องกันภัยมิให้ใกล้กรายเผชิญ

ทรงดำเนินชนมายุลุร้อยปี

( พรทิพย์ นนทพุทธ )


กลอนบทที่ 900

กราบพระบาทพระทรงเป็นมิ่งขวัญ

เจ้าชีวันขอพระองค์ทรงสุขี

ไร้โรคภัยพลานามัยสมบูรณ์ดี

พระสถิตที่กลางดวงใจชนชาวไทย

( ราชฑูตขาว อู่หลง )