กลุ่มคนไทยใจจงรัก

คือกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันด้วยใจจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพิ่มร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้น